Esborrar els antecedents penals: Què cal fer?

Esborrar els antecedents penals es important doncs, encara que els antecedents no computin un cop es compleixen els requisits de cancel·lació, l' esborrat material pot no produir-se si la persona interessada no ho demana expressament.

Cancel·lar esborrar antecedents penals

Arkaitz Terrón

Darrera edició: 10 desembre 2021

Esborrar es antecedents penals es molt important doncs, encara que els antecedents penals deixen de computar-se un cop es compleixen els requisits per a la seva cancel·lació, l’esborrat material dels mateixos pot no arribar a produir-se si la persona interessada no demana esborrar els antecedents penals de manera expressa. En un article anterior  ja us vam explicar com obtenir-ne un certificat. Ara, us explicarem què cal fer per esborrar els vostres antecedents penals.

Requisits temporals

Per poder esborrar els antecedents penals és necessari que la persona interessada hagi estat sense cometre cap acte delictiu durant un període de temps determinat, que varia un funció de la pena imposada pel delicte que va donar lloc als antecedent que es volen cancel·lar.

Així, els terminis temporals són els següents:

Documentació necessària

La sol·licitud de cancel·lació dels antecedents penals, ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport de la persona interessada i, en cas que la sol·licitud es presenti per una tercera persona, haurà d’acreditar-se, també, la condició de representant mitjançant poder específic.

Si bé no és un requisit, per accelerar el tràmit d’esborrar els antecedents penals, resulta recomanable adjuntar a la sol·licitud un certificat judicial que acrediti la data de compliment íntegre de la condemna en relació amb els antecedents que es vulguin cancel·lar i en el qual es faci constar el nom i cognoms de la persona interessada, així com el motiu i número d’actuacions de la causa judicial.

L’esmentada documentació haurà d’anar acompanyada de l’imprès estandarditzat del Ministerio de Justicia, que podeu descarregar AQUÍ (en castellà).

Taxes i termini

La sol·licitud per esborrar els antecedents penals no té taxes associades i, un cop passat el termini legal de cancel·lació, pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

On es realitza la sol·licitud

La sol·licitud per esborrar els antecedents penals es pot dur a terme:

Resolució de la sol·licitud

El termini de resolució del tràmit és de 3 mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà considerar, encara que no consti resolució expressa de l’Administració, que la cancel·lació ha estat estimada i que, per tant, s’han esborrat els antecedents penals.

Aquest termini, però, es pot veure suspès si es necessari recavar de l’òrgan judicial corresponent, la data d’extinció de la responsabilitat penal, que resulta imprescindible per tal de computar el període de cancel·lació dels antecedents.

Un cop finalitzats els tràmits, la resolució li serà notificada a l’interessat per mitjà de correu enviat a l’adreça de correu designada a l’efecte a la seva sol·licitud.

 

Aquest petit article busca facilitar la tasca d’aconseguir la cancel·lació d’antecedents penals. No obstant això, si necessites ajuda o tens alguna qüestió, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Truca ara al 644 52 42 12