He perdut a un ésser estimat. Ara, com es tramita una herència?

La defunció d'un ser estimat ens col·loca en una situació prou complicada com perquè, a més a més, ens hàgim de preocupar de tota la burocràcia de l'herència. Des d'AT Advocats som conscients que aquesta gestió pot resultar aclaparadora i, per aquest motiu, amb aquest article tractarem d'explicar d'una manera senzilla i resumida com es tramita una herència.

Cómo se tramita una herencia, ilustración (Imagen de storyset en Freepik.es)

AT Advocats

Darrera edició: 11 desembre 2023

Encara que puguem trobar casos en els quals no es doni alguna d’elles, per a respondre a la pregunta de com es tramita una herència, resulta útil dividir el tràmit en una sèrie de fases que tenen lloc de manera successiva.

  1. Obtenció de certificats
  2. Localització i obtenció del testament o declaració d’hereus
  3. Elaboració de l’inventari de l’herència
  4. Partició de l’herència
  5. Acceptació de l’herència davant notari
  6. Liquidació i pagament d’impostos
  7. Inscripció de béns i canvi de titularitat

Obtenció de certificats

Per començar la tramitació de l’herència resulta imprescindible obtenir una sèrie de certificats oficials que resultaran essencials al llarg de tot el procediment:

Localització i obtenció del testament o declaració d’hereus

En cas que el certificat d’actes d’última voluntat reflectís l’existència d’un testament atorgat pel causant, haurem de dirigir-nos a la notaria davant la qual hagués estat atorgat per a obtenir una còpia autoritzada d’aquest testament. Per a aquest tràmit, serà necessari comptar amb el certificat de defunció i el certificat d’actes de darrera voluntat, així com amb el DNI de l’hereu, per a acreditar tal condició.

Si, per contra, no existís un testament vàlid del causant, els seus familiars o aquelles persones que poguessin ser considerades hereves del mateix hauran d’acudir a una notaria del lloc de residència o de defunció a fi de poder fer una declaració d’hereus (en la qual s’acreditarà que la persona causant ha mort i, per la compareixença de testimonis, s’identificarà als hereus i s’acreditarà que no existeixen més).

Elaboració de l’inventari de l’herència

L’elaboració de l’inventari de l’herència resulta imprescindible per a conèixer els béns, drets i deutes que fossin titularitat de la persona morta. Aquesta informació resulta especialment útil en casos en els quals pogués ser recomanable una acceptació a benefici d’inventari (quan els deutes poguessin ser superiors als béns i drets) però també és necessària per a poder realitzar una correcta partició de l’herència, en cas de ser necessari.

En aquest punt, caldrà sol·licitar i recavar tots els documents que poguessin acreditar els béns, drets i obligacions del causant; certificats de cadastre i del registre de la propietat, per a conèixer i acreditar l’existència de béns immobles; certificats de saldos bancaris, per a conèixer l’existència i saldos en comptes; certificats d’altres productes financers, com per exemple plans de pensions, de les quals fos titular la persona morta; així com certificat de les companyies d’assegurances que apareguessin en el certificat de contractes d’assegurances abans esmentat.

Partició de l’herència

Quan existeix més d’un hereu i no existeix testament o el testament no inclou una partició detallada de l’herència, és necessari procedir a la seva partició en els lots corresponents a cada hereu. Encara que en aquest punt pot tenir-se ja clar com es tramita una herència, la partició de la mateixa pot arribar a suposar un problema en cas de discrepància entre els hereus, per aquest motiu, de vegades, és recomanable demanar l’ajuda d’un professional.

Acceptació de l’herència davant notari

Arribats a aquest punt, coneguts i repartits els béns, drets i obligacions del causant, els seus hereus hauran d’acudir a la notaria de la seva elecció per a atorgar una escriptura d’acceptació d’herència.

En casos d’herència intestada (sense testament) l’acceptació de l’herència no podrà efectuar-se fins transcorreguts 20 dies des de la declaració d’hereus.

Liquidació i pagament d’impostos

Des de la defunció del causant, els seus hereus disposen d’un termini de 6 mesos per a liquidar i abonar l’impost de successions i donacions. Aquest impost varia molt en funció del règim tributari de cada comunitat autònoma, per la qual cosa és recomanable consultar amb un advocat expert en la matèria per a conèixer de quina manera afecta aquest impost al cas concret.

Així mateix, en cas que l’herència contingués algun bé immoble, els hereus hauran de fer front a un altre impost: la plusvàlua (Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana) que ha de liquidar-se i pagar-se a l’ajuntament del lloc on es trobi l’immoble a heretar.

Inscripció de béns i canvis de titularitat

Finalment, una vegada acceptada l’herència i liquidats els impostos, l’últim pas a seguir és la inscripció dels béns immobles heretats en el Registre de la Propietat corresponent, per al que serà imprescindible comptar amb l’escriptura pública d’acceptació de l’herència.

També hauran de canviar-se de titularitat altres tipus de béns, com els vehicles o els comptes corrents de les quals el causant hagués estat titular. Haurem d’acudir als diferents organismes i entitats (DGT, entitats financeres…) a fi d’acreditar l’acceptació de l’herència i sol·licitar el canvi de titularitat dels béns.

 

Aquest article és una petita guia amb voluntat divulgativa que pretén donar a conèixer i fer més comprensibles els tràmits necessaris per a la tramitació d’una herència. Encara que permet fer-se una idea de com es tramita una herència, amb ell no es pretén ni es pot substituir el consell legal personalitzat d’un advocat o advocada. Per a obtenir més informació o assessorament, a AT Advocats estem a la seva disposició i pot posar-se en contacte amb el nostre despatx a través de l’apartat de contacte  del nostre lloc web.

 

Imatge de storyset a Freepik
Truca ara al 644 52 42 12